Ilawska Panorama Krzywe

A A A

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Pamiętaj, że prawo stoi po Twojej stronie.

Przemoc w rodzinie – jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

W przypadku, gdy w domu dochodzi do przemocy istnieje możliwość założenia „Niebieskiej Karty” na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Procedura „Niebieska Karta” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. W szczególności jej celem jest:

  • rozpoznawanie i zatrzymanie przemocy,
  • udzielenie pomocy osobie doświadczającej przemocy,
  • podjęcie działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc,
  • usprawnienie działań służb,
  • zbudowanie systemu pomocy i wsparcia dla rodzin, w których jest przemoc, opierając się na współpracy.

UWAGA! Procedura „Niebieskiej Karty” nie wymaga zgody na jej prowadzenie przez osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia i to do nich należy się zwrócić, aby założyć „Niebieską Kartę”.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy:

  1. dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny;
  2. w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny;
  3. w wyniku zgłoszenia przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub świadkiem przemocy pomoc możesz uzyskać w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława;
  • Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława.

Więcej informacji na temat procedury „Niebieska Karta” znajduje się w artykule „Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie”.