Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku określa, że jednym z zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Podstawą prawną zobowiązania do leczenia odwykowego są artykuły od 21 do 36 w/w ustawy. Procedurę wdraża się na podstawie:

art. 24 Ustawy: „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.”

Zgodnie z artykułami 21 i 23 Ustawy:

Art. 21. „1. Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzą podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
2.Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.
3.Od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie leczenia odwykowego udzielane przez podmioty określone w ust. 1”.

Art. 23. „1. Członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną, uzyskują w podmiotach określonych w art. 22 ust. 1 świadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki. Za świadczenia te od wymienionych osób nie pobiera się opłat.
2. Dzieci osób uzależnionych od alkoholu, dotknięte następstwami nadużywania alkoholu przez rodziców, uzyskują bezpłatnie pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną w podmiotach określonych w art. 22 ust. 1 i poradniach specjalistycznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
3. Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli rodziców lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym”.

Wniosek mogą złożyć następujące osoby: członkowie rodzin osób nadużywających alkohol (w tym również pełnoletnie dzieci), pracownicy pomocy społecznej, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

We wniosku należy opisać następujące informacje:

 • od kiedy osoba opiniowana nadużywa alkoholu, jak często i w jakich okolicznościach nadużywa alkoholu,
 • jakie ilości alkoholu spożywa,
 • czy występowały wcześniej okresy abstynencji, jeśli tak to jak długo one trwały,
 • jak zachowuje się opiniowany podczas spożywania alkoholu oraz gdy nie jest pod jego wpływem (agresja wobec rodziny i otoczenia, zachowania obsceniczne, niebezpieczne),
 • jaki wpływ ma alkohol na codzienne funkcjonowanie opiniowanego (na jego stan zdrowia, samopoczucie, sferę społeczną oraz zawodową),
 • czy opiniowany podejmował w przeszłości leczenie odwykowe, jeśli tak – jakie były jego efekty,
 • czy zakłóca spokój i porządek w miejscu zamieszkania lub miejscach publicznych,
 • czy w związku z zachowaniem uczestnika postępowania były przeprowadzane interwencje Policji lub innych służb porządkowych,
 • czy był karany za czyny wyrządzone pod wpływem alkoholu,
 • jak nadużywanie alkoholu wpływa na relacje w rodzinie, jego pracę,
 • czy w rodzinie występują małoletnie dzieci.


Wniosek o leczenie do MKRPA

Więcej informacji na temat zobowiązania do leczenia odwykowego znajduje się w artykule „Co zrobić, gdy on/ona pije”.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Chełmińska 1,
14-200 Iława tel.
(89) 649-92-00/ 649-92-01