Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Zajęcia pozaszkolne

      Celem zajęć w Klubie jest kształtowanie u młodzieży odwagi, pewności siebie, a przede wszystkim samodzielności. Młodzież sama wykonuje różne zadania, które często są ich własnymi pomysłami. Program zajęć jest kształtowany wspólnie z wychowankami, którzy mają duży wpływ na to, co będzie się działo na zajęciach. Ofertę dostosowujemy do zainteresowań młodzieży. Na zajęciach podopieczni zajmują się tym, co lubią i co sprawia im przyjemność.

19510567 1801087863250968 2488273786994644987 n     

Głównym celem działalności Klubu jest przygotowanie młodzieży do dorosłego, samodzielnego życia poprzez m. in.: nabywanie umiejętności społecznych niezbędnych w dorosłym życiu, co odbywa się poprzez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz dokonywane wybory i decyzje, przezwyciężanie własnych ograniczeń emocjonalnych i społecznych, kształtowanie konstruktywnych społecznie norm i zachowań oraz wygaszanie zachowań i postaw niepożądanych. Nabywanie umiejętności społecznych oraz rozwój zainteresowań, zdolności i aktywności życiowej odbywa się poprzez uczenie alternatywnych (w stosunku do dotychczas utrwalonych form nieaktywnych) form spędzania wolnego czasu. Kilkudniowe warsztaty profilaktyczne, wyjazdy integracyjne, zajęcia z zakresu socjoterapii mają na celu wypracowanie u młodzieży umiejętności, które przydadzą im się w kontaktach z innymi ludźmi, w różnych sytuacjach życiowych, w szkole, a przyszłości także w pracy . Na zajęciach młodzież uczy się poprawnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji, nawiązywania i utrzymywania relacji z rówieśnikami, radzenia sobie z presją i naciskiem innych, poznaje twórcze sposoby rozwiązywania problemów i uczenia się, pomagania innym. Prowadzimy też zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, taniec współczesny, organizujemy wyjścia na basen.


Godziny zajęć w Klubie Młodzieżowym
 wtorek      17:00 - 19:00
czwartek      17:00 - 19:00

Realizowane działania to m.in.:

    amatorska liga tenisa stołowego, bilarda, piłkarzyków;
    zajęcia sportowe (piłka nożna, koszykówka);
    zajęcia filmowe, teatralne;
    zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe;
    wyjścia na basen, wycieczki, wyjazdy na kolonie;
    współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych;
    zajęcia z elementami socjoterapii, zajęcia profilaktyczne;
    gry i zabawy zespołowe; udział w turniejach i festynach;
    akademia obywatelska;
    uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach tematycznych i spotkaniach cyklicznych;
    działania wolontarystyczne;
    zajęcia z Dramy;
    kąciki dyskusyjne;

Wychowawcy pracujący w Klubie:

        Chejna Jakub – wychowawca;
        Brzuska Arkadiusz – wychowawca;
        Ćwikliński Marek – wychowawca;

  Oferujemy szereg zajęć pozaszkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych, z terenu miasta Iławy. Staramy się zająć dzieciom każdą wolną chwilę ciekawymi zajęciami. W organizowaniu zajęć szczególną uwagę zwracamy na potrzeby i oczekiwania naszych podopiecznych. Staramy się stworzyć dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę codziennych spotkań. Zajęcia mają na celu naukę uniwersalnych umiejętności społecznych (współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, odpowiedzialność za własne postępowanie). Udział w zajęciach z rówieśnikami rozwija postawę „fairplay”, wyzwala postawy pomocy dla innych, tolerancji, odpowiedzialności. Dzieci współuczestniczą w planowaniu i realizacji zajęć poprzez dbanie o wystrój sali świetlicowej, pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych, zabaw, gier, wycieczek. Duże walory wychowawcze mają wspólne zajęcia rekreacyjno – sportowe, muzyka, taniec, śpiew, prace plastyczne. Zaspokajają one podstawowe potrzeby dzieci, w szczególności potrzebę bezpieczeństwa i przynależności do grupy, rozwijają zainteresowania. Poprzez w/w zajęcia realizowane są cele profilaktyczne – promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka zachowań ryzykownych.

      Zapewniamy codzienną pomoc w nauce, wyrównywaniu braków i rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki. Służą temu między innymi gry i zabawy dydaktyczne, które utrwalają wiadomości, kształcą pamięć, uwagę i myślenie. Opiekę zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Przy przyjęciu dziecka na zajęcia rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.Zadania realizowane w trakcie działania Klubu:

    Pomoc w odrabianiu lekcji, redukowanie braków w nauce, wspólne omawianie materiału,
    Zajęcia z obszaru profilaktyki uzależnień i zagrożeń społecznych,
    Zajęcia plastyczne, wystawy własnej twórczości,
    Wizyty w interesujących miejscach, kontakt z instytucjami i ludźmi wykonującymi ciekawe zawody,
    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami logopedii,
    Zajęcia socjoterapeutyczne,
    Wspólne organizowanie imprez okolicznościowych, akcji świątecznych,
    Poszukiwanie nowych zainteresowań, zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego,
    Podnoszenie umiejętności interpersonalnych oraz społecznych,
    Pomoc w nauce języków obcych – j. angielskiego, j. niemieckiego,
    Indywidualne rozmowy i zajęcia,
    Zajęcia muzyczne dla dzieci,
    Prezentacje artystyczne podczas imprez okolicznościowych,
    Zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy ruchowe, gry zespołowe,
    Projekcje filmów, bajek, programów edukacyjnych, popularnonaukowych, programów muzycznych, itp.
    Gry i zabawy świetlicowe – gry planszowe, integracyjne, dydaktyczne, edukacyjne itp.
    Nawiązywanie współpracy wychowawców z pedagogami szkolnymi i wychowawcami podopiecznych,
    Edukacja multimedialna, zajęcia komputerowe,
    Zajęcia podczas ferii zimowych, zajęcia letnie podczas wakacji, organizacja kolonii letnich.Oferta Klubu Aktywności „Junior”
dla uczniów szkół podstawowych
od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 17:00

Poniedziałek:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - „Odkrywamy świat poprzez zabawę” zajęcia integracyjne

Wtorek:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - „Sport – uśmiech i zdrowie” - gry i zajęcia sportowe

Środa:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - „Akademia twórczego myślenia” - quizy, konkursy, turnieje
13:00 – 17:00 - "Indywidualne zajęcia edukacyjne" - przezwyciężanie trudności szkolnych

Czwartek:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - „Zajęcia aktywnej twórczości” - zajęcia plastyczne

Piątek:
12:00 – 15:00 - Zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji
15:00 – 17:00 - "Gry i zabawy w grupie" - zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową


Podkategorie