Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Członkami Komisji są specjaliści z zakresu terapii uzależnień, psychologii, pedagogiki, profilaktyki, prawa oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Policji.

Do zadań Komisji należy m.in.

 • wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób, które nadużywają alkoholu w sposób wskazujący na uzależnienie lub ich picie alkoholu powoduje występowanie szkód w rodzinie / tzw. przesłanki społeczne/.
 • w momencie niepodjęcia przez osobę uzależnioną leczenia, Komisja kieruje wniosek do Sądu Rejonowego o sądowe zobowiązanie do leczenia.

Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia do Komisji osoby nadużywającej alkoholu:

 • przyjęcie wniosku,
 • przeprowadzenie rozmów ze świadkami w sprawie,
 • wysłanie dwóch wezwań na spotkanie z Członkiem MKRPA,
 • przeprowadzenie rozmowy motywującej do leczenia odwykowego z uczestnikiem postępowania,
 • ustalenie terminu podjęcia leczenia i monitorowanie jego przebiegu,
 • w przypadku odmowy lub niestawienia się lub przerwania leczenia – uczestnik postępowania kierowany jest na badanie do biegłych sądowych w celu ustalenia wystąpienia uzależnienia od alkoholu,
 • w przypadku stwierdzenia przez biegłych sądowych występowania uzależnienia – MKRPA przygotowuje i składa wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego.

Kto może złożyć wniosek?

        Wnioskodawcami mogą być członkowie rodzin osób nadużywających alkohol (w tym również pełnoletnie dzieci), pracownicy pomocy społecznej, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

        W celu złożenia takiego wniosku należy spotkać się z przedstawicielem MKRPA (w godzinach dyżuru lub od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00), który udzieli szczegółowych informacji dotyczących procedury złożenia wniosku lub można wysłać wniosek pocztą na adres: MKRPA, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Wniosek o leczenie odwykowe jest dostępny do pobrania na naszej stronie.

We wniosku należy opisać następujące informacje:

 • od kiedy osoba opiniowana nadużywa alkoholu, jak często i w jakich okolicznościach nadużywa alkoholu,
 • jakie ilości alkoholu spożywa,
 • czy występowały wcześniej okresy abstynencji, jeśli tak to jak długo one trwały,
 • jak zachowuje się opiniowany podczas spożywania alkoholu oraz gdy nie jest pod jego wpływem (agresja wobec rodziny i otoczenia, zachowania obsceniczne, niebezpieczne),
 • jaki wpływ ma alkohol na codzienne funkcjonowanie opiniowanego (na jego stan zdrowia, samopoczucie, sferę społeczną oraz zawodową),
 • czy opiniowany podejmował w przeszłości leczenie odwykowe, jeśli tak – jakie były jego efekty,
 • czy zakłóca spokój i porządek w miejscu zamieszkania lub miejscach publicznych,
 • czy w związku z zachowaniem uczestnika postępowania były przeprowadzane interwencje Policji lub innych służb porządkowych,
 • czy był karany za czyny wyrządzone pod wpływem alkoholu,
 • jak nadużywanie alkoholu wpływa na relacje w rodzinie, jego pracę,
 • czy w rodzinie występują małoletnie dzieci