A A A

DSC 0010

Do zadań Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie należy prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz pomocy rodzinie, a w szczególności:

 • działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych;
 • przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobu w dziedzinie ich rozwiązywania;
 • przygotowywanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Burmistrzowi:
  • projektu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • projektu preliminarza na jego wykonanie; projektu sprawozdania z jego realizacji;
  • ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach miejskiego programu, o którym mowa w punkcie 3) lit. a;
 • bieżąca koordynacja zadań wynikających z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; współpraca z instytucjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;
 • udział w posiedzeniach Komisji Rady, na których rozpatrywane będą problemy związane z alkoholizmem;
 • organizowanie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • prowadzenie spraw oraz najszerzej rozumiana współpraca i koordynacja w zakresie przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom, nie tylko od alkoholu; obsługa techniczna i organizacyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • prowadzenie punktu pomocy rodzinie;
 • organizowanie szkoleń nauczycieli wychowawców szkół iławskich w zakresie przygotowania ich do prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą; współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • przygotowanie projektów uchwał w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w zakresie realizacji zadań;
 • realizacja innych zadań określanych corocznie w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.