Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Zespół Interdyscyplinarny ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zespół interdyscyplinarny realizuje następujące działania:

1. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym  w przezwyciężeniu ich problemów poprzez następujące działania:

·         diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

·        podejmowanie działań pomocowych w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

·       inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

·       monitorowanie sytuacji w rodzinach w których wystąpił problem przemocy,

·       współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

·       rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

·       inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, które pracują w obszarze przemocy domowej.