Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Aktualności

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie opinii, wniosków oraz pozyskanie dodatkowych informacji i uwag w spawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Projekt uchwały umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.umilawa.pl/ w dziale: KONSULTACJE SPOŁECZNE (link) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Iławy.

Do projektu, o którym mowa w § 4, można zgłaszać w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą dołączonego do niego formularza, pisemne wnioski, opinie i uwagi.

Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się na okres od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 9 grudnia 2022 r. do godziny 15:15

Formularze zawierające uwagi lub opinie należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do 09 grudnia 2022 r.

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, realizuje na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DWEW/1511 projekt „Bądź Unplugged”, którego celem jest podniesienie jakości realizowanych przez placówki oświatowe działań profilaktycznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” dla przedstawicieli placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie

 Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym pikniku przy Ośrodku Psychoedukacji w Iławie, tym razem wydarzeniem rozpoczynamy nowy rok szkolny dla naszych pociech.piknik rodzinny sasiedzkie klimaty 2022

plakat Wojtasik

Już najmłodsi trafiają na szkodliwe treści, jak pornografia, przemoc, czy szkodliwe wzorce zachowania. Problemem są również uwodzenie w sieci czy szereg zagrożeń dla prywatności dzieci i młodzieży. Pierwszym i najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa dzieci są rodzice.
Często jednak nie są oni w pełni świadomi swojej roli oraz nie wiedzą co robić, żeby dziecko unikało zagrożeń lub jak reagować na sytuacje kryzysowe. Na domiar złego większość dzieci deklaruje, że nie postrzega rodziców jako osób, u których szukałoby pomocy w sytuacjach zagrożenia.
Dlatego niezmiernie ważne jest uświadomienie rodzicom ich roli w zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa online, już od najmłodszych lat.
Najlepiej służy temu przybliżenie im specyfiki internetowych zagrożeń przy jednoczesnym wskazaniu sposobów na ich unikanie i skuteczne reagowanie.
Spotkanie prowadzi ŁUKASZ WOJTASIK – ekspert Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Od ponad 20 lat zajmuje się zapobieganiem zagrożeniom dla dzieci i młodzieży. Jest autorem pierwszej polskiej kampanii społecznej poświęconej tematowi zagrożeń online – „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” z 2004 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapisy w Ośrodku Psychoedukacji, tel. 89 649 92 00