(Zajęcia 1 lub 2 godzinne w zależności od potrzeb)

Zajęcia odbywające się w Ośrodku Psychoedukacji:

    „Zajęcia integracyjne”– zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące grupę poprzez warsztatowe formy poznania się. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka oraz z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
    Przemoc i prześladowanie w szkole – projekcja filmu „Pif-paf jesteś trup”, zajęcia mające na celu zapobieganie przemocy i prześladowaniom w szkole, uświadamianie mechanizmów z wejściem w role agresora, w role ofiary, kształtowanie postaw tolerancji i pomocy, skutki przemocy i prześladowań. Czas trwania ok. 3 godzin zegarowych
    „Dowód miłości” - zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy na temat podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych; dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów, które sprawiają, ze młode osoby nierozważnie angażują się w kontakty seksualne; uświadomienie negatywnych konsekwencji dotyczących nieprzemyślanych decyzji, odnośnie seksu.
    „Handel dziećmi” - zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów stosowanych przez osoby zajmujące się handlem dziećmi w celu komercyjnego wykorzystania seksualnego; rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji; dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy.
    „Przemoc rówieśnicza” - zajęcia mające na celu zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni; dostarczenie wiedzy jak reagować na przemoc rówieśnicza; uświadomienie konsekwencji niereagowania na przemoc; poznanie możliwości pomocy.
    „Przemoc w rodzinie” - zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie; rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji; dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy.
    „Sponsoring” – zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych, jaką jest – „sponsoring”, rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji; dostarczenie wiedzy o konsekwencjach prostytucji osób niepełnoletnich; przekazanie informacji gdzie szukać pomocy.
    „Konflikt”  - zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat przyczyn powstawania konfliktów; poznanie typowych stylów reakcji na  konflikt; dostarczenie wiedzy na temat, jak nie wchodzić w konflikt; poznanie sposobów konstruktywnego rozwiazywania konfliktów.

Zajęcia odbywające się w Państwa placówce:

    „Nie dla Używek” –zajęcia mające na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy). Zapoznanie z możliwościami pomocy osobom zagrożonym używkami, oraz osobom cierpiącym z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych w swoim otoczeniu.
    „Akcja Krzyś" - Czas trwania zajęć to 45 min. Zajęcia mają na celu przedstawienie młodym ludziom mechanizmów wpływających na człowieka po spożyciu alkoholu, zagrożeń i konsekwencji płynących z prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu. Zajęcia są połączone z międzynarodową „Akcją Krzyś" mającą na celu zmniejszenie ilości pijanych kierowców na polskich drogach.
    „Szacunek i relacje” - warsztaty dotyczące poprawnych norm społecznych, szacunku oraz  tolerancji. Uświadomienie młodzieży jak duże znaczenie mają pozytywne relację międzyludzkie i odpowiedzialność, oraz jak mogą rzutować na przyszłość.
    „Ryzykowne picie alkoholu" – zajęcia dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka oraz zagrożeń płynących z jego nadużywania. Prowadzone na podstawie lokalnych historii, ćwiczeń z alkogoglami, filmem oraz dyskusji z młodzieżą.
    „Stop cyberprzemocy” –  zajęcia mające na celu uświadomienie młodzieży konsekwencji płynących z nieodpowiedniego korzystania z urządzeń multimedialnych. Młodzież otrzyma wiedzę nt. możliwości pomocy w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocą.

Zapisy na zajęcia: (89) 649 - 92 - 03