Zajęcia odbywają się w Ośrodku Psychoedukacji.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
Zapisy na zajęcia: Katarzyna Pisarska 89/649–92–02Dla klas: I – V (zajęcia dostosowane do wieku uczestników)

    „Poznajmy się lepiej” – 2 godzinne zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące grupę poprzez zabawowe formy poznania się. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka oraz z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Dla klas: V – VI:

    „Wierzę w siebie” – zajęcia dotyczące budowania pozytywnej samooceny, rozpoznawania swoich mocnych stron oraz wykorzystywanie ich w życiu codziennym.
    „Wyłącz komputer włącz aktywność” – 2 godzinne zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym (uzależnienie od komputera, używki). Uczestnicy dowiedzą się gdzie szukać pomocy.
    „Stop cyberprzemocy” – 2 godzinne zajęcia prezentujące zjawisko cyberprzemocy, wypracowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z urządzeń multimedialnych, odpowiedniego reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.
    „Agresja w nas i wokół nas” – 2 godzinne zajęcia dotyczące przemocy rówieśniczej, kształtowania umiejętności radzenia sobie ze złością, podstaw zachowań asertywnych. Poznanie i zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za trudności w regulowaniu emocji.
    „Nie dla Używek” – 2 godzinne zajęcia mające na celu uświadomienie zagrożeń płynących
    z zażywania środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy). Rozpoznawanie sytuacji ryzykownych i wiadomość gdzie szukać pomocy.