Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Zajęcia Profilaktyczno-Edukacyjne dla Szkół

Budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich (czas trwania: 7x 45 min.) Zajęcia mające na celu odkrywanie własnej tożsamości, indywidualności; nauka wyrażania własnych emocji; podnoszenie poczucia własnej wartości; poznanie siebie, swoich potrzeb; pełnienie ról społecznych; uczenie się sprawnej komunikacji, konstruktywne sposoby rozładowania napięć.
    Radzenie sobie z emocjami i stresem (czas trwania: 6 x 45 min.)Zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych przez siebie emocji; diagnoza własnych sposobów radzenia sobie z emocjami; rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i stresem; zwiększenie wiedzy na temat zjawiska stresu, jego objawów i konsekwencji.
    Kryzys tożsamości a uzależnienia (czas trwania: 9 x 45 min.) Zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat jak niepowodzenia w kształtowaniu się samooceny i poczucia własnej wartości wpływają na podejmowanie zachowań ryzykownych, w tym w szczególności uzależnień behawioralnych; rozwijanie umiejętności adekwatnej oceny siebie; zwiększenie wiedzy na temat swoich mocnych stron; wzmocnienie poczucia własnej wartości; zwiększenie wiedzy na temat znaczenia roli samooceny w profilaktyce zachowań ryzykownych; rozwijanie kreatywności oraz podniesienie samooceny podczas wykonywania zadań współpracując z innymi; rozwijanie adekwatnej samooceny siebie i swoich możliwości.
    Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją (czas trwania: 17 x 45min.) Zajęcia mające na celu ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i stopniowania gniewu; znajdowanie i stosowanie zachowań alternatywnych; ocenianie korzyści czy strat płynących z konkretnych zachowań; uczenie metod redukujących gniewu, dostarczanie wiedzy na temat , w jaki sposób błędne przypisywanie innym pewnych intencji, rodzi gniew i agresję; poznanie , w jaki sposób myślenie o konsekwencjach działań może być pomocne w unikaniu szkolnych konfliktów; pokazywanie jaką wartością jest rozpatrywanie wielu możliwych rozwiązań problemu i przewidywania konsekwencji każdego z nich; poznanie metod samooceny i samosterowania w procesie rozwiązywania problemu;
    Jak radzić sobie ze złością (czas trwania: 5-6 x 45 min.) Zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat powodów wpadania w złość; pokazanie jakie uczucia ukrywają się za złością; rozpoznawanie osobistych fizycznych reakcji na złość; określanie przyczyn wpadania w złość; jakie podejmować działania aby zredukować złość; poznanie konsekwencji nie radzenia sobie ze złością;
    Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych (czas trwania: 4 x 45min.) Zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat zaspakajania potrzeb lub ich niezaspokajania i wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie; rozwijanie umiejętności adekwatnej oceny siebie; zwiększenie wiedzy na temat swoich mocnych stron; dostarczenie wiedzy na temat poprawnej komunikacji; dostarczenie wiedzy na temat nawiązywania nieagresywnych kontaktów interpersonalnych; negocjacje, mediacje w rozwiązaniu sytuacji problemowej.
    Samookaleczenia (czas trwania: 45min.) Zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych, poznanie przyczyn oraz skutków występowania w/w zachowań; poznanie alternatywnych sposobów rozładowywania napięć; dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy; uczulanie młodzieży na problemy innych.
    Uzależnienia (czas trwania: 2 x 45min.) Zajęcia mające na celu dostarczanie wiedzy i informacji na temat mechanizmów uzależnienia; konfrontowanie młodzieży z ich wyobrażeniami, mitami na temat uzależnienia; dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy;

Zapisy na zajęcia: Katarzyna Stempowska 600-783-359

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

Wczesna Interwencja Profilaktyczna - działania podejmowane w stosunku do uczniów, którzy naruszają normy społeczne, prawne, lub sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki lub dopalacze. Dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Iławy. Po wykryciu zachowania opisanego powyżej rodzic lub nauczyciel kieruje młodego człowieka wraz z prawnym opiekunem na spotkanie z konsultantami w Ośrodku Psychoedukacji. Następnie po zdiagnozowaniu
i wstępnym rozpoznaniu problemu podejmowane są kolejne kroki. Konsultacje odbywają się we wtorki od 15.00 do 17.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zapisy tel: 649-92-02

Punkt Konsultacyjny w sprawach zażywania narkotyków – w odpowiedzi na niepokojące sygnały ze Szkół odnośnie palenia marihuany przez młodzież, Ośrodek Psychoedukacji uruchomił Punkt Konsultacyjny w sprawach zażywania narkotyków. Działania punktu: diagnoza problemu; poradnictwo indywidualne i rodzinne w zakresie tematyki uzależnień od środków psychoaktywnych; konsultacje dotyczące możliwości leczenia się od uzależnień; Współpraca z placówkami i instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi oraz pracujący z rodziną tj. pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni.

(Zajęcia 1 lub 2 godzinne w zależności od potrzeb)

Zajęcia odbywające się w Ośrodku Psychoedukacji:

    „Zajęcia integracyjne”– zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące grupę poprzez warsztatowe formy poznania się. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka oraz z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
    Przemoc i prześladowanie w szkole – projekcja filmu „Pif-paf jesteś trup”, zajęcia mające na celu zapobieganie przemocy i prześladowaniom w szkole, uświadamianie mechanizmów z wejściem w role agresora, w role ofiary, kształtowanie postaw tolerancji i pomocy, skutki przemocy i prześladowań. Czas trwania ok. 3 godzin zegarowych
    „Dowód miłości” - zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy na temat podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych; dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów, które sprawiają, ze młode osoby nierozważnie angażują się w kontakty seksualne; uświadomienie negatywnych konsekwencji dotyczących nieprzemyślanych decyzji, odnośnie seksu.
    „Handel dziećmi” - zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów stosowanych przez osoby zajmujące się handlem dziećmi w celu komercyjnego wykorzystania seksualnego; rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji; dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy.
    „Przemoc rówieśnicza” - zajęcia mające na celu zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni; dostarczenie wiedzy jak reagować na przemoc rówieśnicza; uświadomienie konsekwencji niereagowania na przemoc; poznanie możliwości pomocy.
    „Przemoc w rodzinie” - zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie; rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji; dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy.
    „Sponsoring” – zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych, jaką jest – „sponsoring”, rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji; dostarczenie wiedzy o konsekwencjach prostytucji osób niepełnoletnich; przekazanie informacji gdzie szukać pomocy.
    „Konflikt”  - zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat przyczyn powstawania konfliktów; poznanie typowych stylów reakcji na  konflikt; dostarczenie wiedzy na temat, jak nie wchodzić w konflikt; poznanie sposobów konstruktywnego rozwiazywania konfliktów.

Zajęcia odbywające się w Państwa placówce:

    „Nie dla Używek” –zajęcia mające na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy). Zapoznanie z możliwościami pomocy osobom zagrożonym używkami, oraz osobom cierpiącym z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych w swoim otoczeniu.
    „Akcja Krzyś" - Czas trwania zajęć to 45 min. Zajęcia mają na celu przedstawienie młodym ludziom mechanizmów wpływających na człowieka po spożyciu alkoholu, zagrożeń i konsekwencji płynących z prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu. Zajęcia są połączone z międzynarodową „Akcją Krzyś" mającą na celu zmniejszenie ilości pijanych kierowców na polskich drogach.
    „Szacunek i relacje” - warsztaty dotyczące poprawnych norm społecznych, szacunku oraz  tolerancji. Uświadomienie młodzieży jak duże znaczenie mają pozytywne relację międzyludzkie i odpowiedzialność, oraz jak mogą rzutować na przyszłość.
    „Ryzykowne picie alkoholu" – zajęcia dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka oraz zagrożeń płynących z jego nadużywania. Prowadzone na podstawie lokalnych historii, ćwiczeń z alkogoglami, filmem oraz dyskusji z młodzieżą.
    „Stop cyberprzemocy” –  zajęcia mające na celu uświadomienie młodzieży konsekwencji płynących z nieodpowiedniego korzystania z urządzeń multimedialnych. Młodzież otrzyma wiedzę nt. możliwości pomocy w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocą.

Zapisy na zajęcia: (89) 649 - 92 - 09