Ilawska Panorama Krzywe

A A A

  Oferujemy szereg zajęć pozaszkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych, z terenu miasta Iławy. Staramy się zająć dzieciom każdą wolną chwilę ciekawymi zajęciami. W organizowaniu zajęć szczególną uwagę zwracamy na potrzeby i oczekiwania naszych podopiecznych. Staramy się stworzyć dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę codziennych spotkań. Zajęcia mają na celu naukę uniwersalnych umiejętności społecznych (współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, odpowiedzialność za własne postępowanie). Udział w zajęciach z rówieśnikami rozwija postawę „fairplay”, wyzwala postawy pomocy dla innych, tolerancji, odpowiedzialności. Dzieci współuczestniczą w planowaniu i realizacji zajęć poprzez dbanie o wystrój sali świetlicowej, pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych, zabaw, gier, wycieczek. Duże walory wychowawcze mają wspólne zajęcia rekreacyjno – sportowe, muzyka, taniec, śpiew, prace plastyczne. Zaspokajają one podstawowe potrzeby dzieci, w szczególności potrzebę bezpieczeństwa i przynależności do grupy, rozwijają zainteresowania. Poprzez w/w zajęcia realizowane są cele profilaktyczne – promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka zachowań ryzykownych.

      Zapewniamy codzienną pomoc w nauce, wyrównywaniu braków i rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki. Służą temu między innymi gry i zabawy dydaktyczne, które utrwalają wiadomości, kształcą pamięć, uwagę i myślenie. Opiekę zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Przy przyjęciu dziecka na zajęcia rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.Zadania realizowane w trakcie działania Klubu:

    Pomoc w odrabianiu lekcji, redukowanie braków w nauce, wspólne omawianie materiału,
    Zajęcia z obszaru profilaktyki uzależnień i zagrożeń społecznych,
    Zajęcia plastyczne, wystawy własnej twórczości,
    Wizyty w interesujących miejscach, kontakt z instytucjami i ludźmi wykonującymi ciekawe zawody,
    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami logopedii,
    Zajęcia socjoterapeutyczne,
    Wspólne organizowanie imprez okolicznościowych, akcji świątecznych,
    Poszukiwanie nowych zainteresowań, zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego,
    Podnoszenie umiejętności interpersonalnych oraz społecznych,
    Pomoc w nauce języków obcych – j. angielskiego, j. niemieckiego,
    Indywidualne rozmowy i zajęcia,
    Zajęcia muzyczne dla dzieci,
    Prezentacje artystyczne podczas imprez okolicznościowych,
    Zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy ruchowe, gry zespołowe,
    Projekcje filmów, bajek, programów edukacyjnych, popularnonaukowych, programów muzycznych, itp.
    Gry i zabawy świetlicowe – gry planszowe, integracyjne, dydaktyczne, edukacyjne itp.
    Nawiązywanie współpracy wychowawców z pedagogami szkolnymi i wychowawcami podopiecznych,
    Edukacja multimedialna, zajęcia komputerowe,
    Zajęcia podczas ferii zimowych, zajęcia letnie podczas wakacji, organizacja kolonii letnich.

Wychowawcy:

Tomaszkiewicz Aleksandra – wychowawca, pedagog, socjoterapeuta.

Godziny pracy Klubu:

 

Poniedziałek:

Zajęcia edukacyjne – pomoc w odrabianiu lekcji

12:00 - 14:00

Zajęcia tematyczne

14:00 - 16:00

Wtorek

Zajęcia edukacyjne – pomoc w odrabianiu lekcji

12:00 - 14:00

Zajęcia tematyczne

14:00 - 16:00

Środa:

Zajęcia edukacyjne – pomoc w odrabianiu lekcji

12:00 - 14:00

Zajęcia tematyczne

14:00 - 16:00

Czwartek:

Zajęcia edukacyjne – pomoc w odrabianiu lekcji

12:00 - 14:00

Zajęcia tematyczne

14:00 - 16:00

Piątek:

Zajęcia edukacyjne – pomoc w odrabianiu lekcji

12:00 - 14:00

Zajęcia tematyczne

14:00 - 16:00