OŚRODEK PSYCHOEDUKACJI
OŚRODEK PSYCHOEDUKACJI
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Będzie się działo
Będzie się działo
Szkolenie dla sprzedawców
Szkolenie dla sprzedawców
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Godziny przyjęć

loading...

Gdzie szukać pomocy?

loading...

Ilawska Panorama Krzywe

A A A

Budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich (czas trwania: 7x 45 min.) Zajęcia mające na celu odkrywanie własnej tożsamości, indywidualności; nauka wyrażania własnych emocji; podnoszenie poczucia własnej wartości; poznanie siebie, swoich potrzeb; pełnienie ról społecznych; uczenie się sprawnej komunikacji, konstruktywne sposoby rozładowania napięć.
    Radzenie sobie z emocjami i stresem (czas trwania: 6 x 45 min.)Zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych przez siebie emocji; diagnoza własnych sposobów radzenia sobie z emocjami; rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i stresem; zwiększenie wiedzy na temat zjawiska stresu, jego objawów i konsekwencji.
    Kryzys tożsamości a uzależnienia (czas trwania: 9 x 45 min.) Zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat jak niepowodzenia w kształtowaniu się samooceny i poczucia własnej wartości wpływają na podejmowanie zachowań ryzykownych, w tym w szczególności uzależnień behawioralnych; rozwijanie umiejętności adekwatnej oceny siebie; zwiększenie wiedzy na temat swoich mocnych stron; wzmocnienie poczucia własnej wartości; zwiększenie wiedzy na temat znaczenia roli samooceny w profilaktyce zachowań ryzykownych; rozwijanie kreatywności oraz podniesienie samooceny podczas wykonywania zadań współpracując z innymi; rozwijanie adekwatnej samooceny siebie i swoich możliwości.
    Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją (czas trwania: 17 x 45min.) Zajęcia mające na celu ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i stopniowania gniewu; znajdowanie i stosowanie zachowań alternatywnych; ocenianie korzyści czy strat płynących z konkretnych zachowań; uczenie metod redukujących gniewu, dostarczanie wiedzy na temat , w jaki sposób błędne przypisywanie innym pewnych intencji, rodzi gniew i agresję; poznanie , w jaki sposób myślenie o konsekwencjach działań może być pomocne w unikaniu szkolnych konfliktów; pokazywanie jaką wartością jest rozpatrywanie wielu możliwych rozwiązań problemu i przewidywania konsekwencji każdego z nich; poznanie metod samooceny i samosterowania w procesie rozwiązywania problemu;
    Jak radzić sobie ze złością (czas trwania: 5-6 x 45 min.) Zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat powodów wpadania w złość; pokazanie jakie uczucia ukrywają się za złością; rozpoznawanie osobistych fizycznych reakcji na złość; określanie przyczyn wpadania w złość; jakie podejmować działania aby zredukować złość; poznanie konsekwencji nie radzenia sobie ze złością;
    Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych (czas trwania: 4 x 45min.) Zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat zaspakajania potrzeb lub ich niezaspokajania i wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie; rozwijanie umiejętności adekwatnej oceny siebie; zwiększenie wiedzy na temat swoich mocnych stron; dostarczenie wiedzy na temat poprawnej komunikacji; dostarczenie wiedzy na temat nawiązywania nieagresywnych kontaktów interpersonalnych; negocjacje, mediacje w rozwiązaniu sytuacji problemowej.
    Samookaleczenia (czas trwania: 45min.) Zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych, poznanie przyczyn oraz skutków występowania w/w zachowań; poznanie alternatywnych sposobów rozładowywania napięć; dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy; uczulanie młodzieży na problemy innych.
    Uzależnienia (czas trwania: 2 x 45min.) Zajęcia mające na celu dostarczanie wiedzy i informacji na temat mechanizmów uzależnienia; konfrontowanie młodzieży z ich wyobrażeniami, mitami na temat uzależnienia; dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy;

Zapisy na zajęcia: Katarzyna Stempowska 600-783-359

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

Wczesna Interwencja Profilaktyczna - działania podejmowane w stosunku do uczniów, którzy naruszają normy społeczne, prawne, lub sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki lub dopalacze. Dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Iławy. Po wykryciu zachowania opisanego powyżej rodzic lub nauczyciel kieruje młodego człowieka wraz z prawnym opiekunem na spotkanie z konsultantami w Ośrodku Psychoedukacji. Następnie po zdiagnozowaniu
i wstępnym rozpoznaniu problemu podejmowane są kolejne kroki. Konsultacje odbywają się we wtorki od 15.00 do 17.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zapisy tel: 649-92-02

Punkt Konsultacyjny w sprawach zażywania narkotyków – w odpowiedzi na niepokojące sygnały ze Szkół odnośnie palenia marihuany przez młodzież, Ośrodek Psychoedukacji uruchomił Punkt Konsultacyjny w sprawach zażywania narkotyków. Działania punktu: diagnoza problemu; poradnictwo indywidualne i rodzinne w zakresie tematyki uzależnień od środków psychoaktywnych; konsultacje dotyczące możliwości leczenia się od uzależnień; Współpraca z placówkami i instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi oraz pracujący z rodziną tj. pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni.